ტრენინგი საპროექტო წინადადების შედგენა

პროექტის „ეკოლოგიური მიგრანტების და პოტენციური ეკოლოგიური მიგრანტების კლიმატ მედეგი საცხოვრისის გაძლიერება“-ს ფარგლებში ადგილობრივი თემზე დაფუძნებული ორგანიზაციების(CBO) ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერების კომპონენტის ფარგლებში, ეკლესიის მსოფლიო სამსახურის(CWS) მხარდაჭერით, RCDA-ს ექსპერტებმა ჩაატარეს ტრენინგი პროექტის წინადადების შედგენა.
ტრენინგის მიზანი იყო მონაწილეთათვის მიეწოდებინა, როგორც თეორიული ცოდნა ლოგიკური ჩარჩოს მიდგომის შესახებ (პროექტის იდენტიფიკაციის, დიზაინის, დაგეგმვის, განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია) ასევე ლოგიკური ჩარჩოს მატრიცის შემუშავების პრაქტიკული უნარების გამომუშავება.