მდგრადობის ხელშეწყობა – ეკოლოგიური მიგრაციის მართვა

პროექტის „მედეგობის გაძლიერება – ეკომიგრანტების და პოტენციური ეკომიგრანტების კლიმატის ცვლილებისადმი საადაპტაციო შესაძლებლობების გაზრდა“ ფარგლებში, რომელიც მხარდაჭერილია ეკლესიის მსოფლიო სამსახურის (CWS) მიერ, სოფლათ თემთა განვითარების სააგენტომ (RCDA) მოამზადა დოკუმენტური ფილმი მდგრადობის ხელშეწყობა – ეკოლოგიური მიგრაციის მართვა